Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og vilkår for brug af Gaztro

Velkommen til Gaztro. Vi anbefaler, at du også læser vores cookie- og persondatapolitik.

Om Gaztro platformen

Gaztro.dk er en webbaseret platform, der drives af Gaztro A/S (herefter ”Gaztro”, ”vi”, ”os”, ”vores” alt efter sammenhængen), og som henvender sig til virksomheder, der ønsker at handle med andre erhvervsdrivende gennem online handel indenfor både food og non-food produkter til foodservicebranchen. Platformen henvender sig således ikke til private.

Ved indgåelse af aftale mellem brugere af platformen, er vi alene formidler og således ikke part i aftalen om levering af den udbudte ydelse. 

Ved accept af Leverandørens tilbud udsteder Gaztro ordreoversigt og faktura, som Køber skal betale. Vi afregner den aftalte kommission direkte med Leverandøren. Køber skal således betale den samlede faktura til Gaztro. Når vi har bekræftet modtagelse af betaling over for Leverandøren, leveres den aftalte vare i overensstemmelse med det mellem Leverandør og Køber aftalte ifølge ordrebekræftelsen.

Leverandører

Leverandøren opretter sine produkter på Gaztro.dk og indestår i øvrigt for kvalitet samt øvrige lovgivningsmæssige krav.

Leverandøren opretter varepartierne med priser frit leveret kunden (hele Danmark, inkl. brofaste øer). Alle priser oprettes ekskl. moms og eventuel pant, men inkl. alle øvrige afgifter. Pant faktureres særskilt. 

Gaztro forbeholder sig retten til at anvende Leverandørens markedsføringsmateriale (billeder, illustrationer, logoer, etc.) i så vel intern som ekstern markedsføring af produkterne og platformen, med mindre andet er særskilt aftalt. Information om priser på produkterne bliver dog alene formidlet til brugere af Gaztro.dk og ikke offentliggjort iøvrigt.

Gaztro påtager sig intet ansvar for Leverandørens markedsføringsmateriale, og vi forbeholder os retten til at censurere indhold fra Leverandøren, såfremt materialet indeholder elementer, som ikke er i overensstemmelse med god markedsførings- og erhvervsskik, samt indhold som strider imod almindelig redelighed.

Leverandøren indestår selv for lovligheden af de udbudte produkter og materiale, der uploades og deles med andre, herunder at brugen af materialet ikke krænker andres rettigheder f.eks. ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Skulle vi blive mødt af et erstatningskrav fra tredjemand, såfremt Leverandøren ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder hæfter Leverandøren overfor Gaztro for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre.

Leverandøren er forpligtet til at levere ordren i henhold til de betingelser, Leverandøren selv har angivet på Gaztro.dk, herunder mangelfri og rettidig. Leverandøren er ligeledes ansvarlig for, at Køber orienteres om eventuelle uregelmæssigheder undervejs i forløbet.

Varerne anses først for leveret, når varerne er ankommet til Købers adresse og en repræsentant for Køber har kvitteret for modtagelsen.

Kommission af hver gennemført handel afregnes med et grundsalær på 7,5 % af den samlede omsætning, ekskl. moms, men inkl. eventuelt pant og afgifter. Dette grundsalær modregnes ved betaling af hver enkelt faktura fra Leverandør til Gaztro.

I det tilfælde, at Leverandøren gentagne gange fjerner varepartier på Gaztro.dk før annoncens ophør, kan vi opkræve et fuldt salgssalær for varepartierne. Såfremt Leverandøren velbegrundet ikke kan, eller ønsker, at levere et solgt vareparti til Køberen, kan handlen annulleres. Begrundelse fremsendes til info@gaztro.dk og vurderes separat i hvert enkelt tilfælde.

Leverandørens annoncer ligger gratis på gaztro.dk i 6 uger eller indtil varepartierne er solgt. Når de 6 uger er gået, kan annoncerne genaktiveres – gerne med en ny salgspris. Når varepartierne er solgt og leverede, modtager Leverandøren betaling fra Gaztro, fratrukket grundsalær som nævnt under Fakturering.

Gaztro er berettiget til at modtage grundsalær for salget af ethvert vareparti som er foranlediget solgt ved Gaztros mellemkomst, uagtet at det må være gennemført direkte mellem Leverandører og Købere.

Købere

Når du opretter dig som Køber, og vil gennemføre et køb på Gaztro gælder følgende vilkår:

Den person som opretter en erhvervsvirksomhed som Køber på Gaztro.dk bekræfter med oprettelsen, at denne har prokura til at disponere på vegne af Køber.

Gaztro optræder som formidler af Leverandørens tilbud og bidrager naturligvis med at afhjælpe eventuelle reklamationer Køber måtte have.

Produktreklamationer på fødevarer og let fordærvelige varer skal ske til Gaztro umiddelbart og som udgangspunkt indenfor 24 timer fra modtagelse af varen.

Produktreklamationer på non-food varer skal ske til Gaztro snarest muligt efter modtagelse, og indenfor rimelig tid fra varemodtagelsestidspunktet.

Såfremt der eksisterer specielle forhold for enkelte leverancer er Gaztro behjælpelig med at sikre gennemførelsen af leverancen, herunder f.eks. særlige leveringsforhold. 

De generelle leveringsbetingelser er, at de opgivne priser på varepartierne er inkl. fragt til Købere i hele Danmark, samt brofaste øer.

Hvis varerne ikke er fremme ved Køber til den aftalte tid, eller senest 48 timer efter at Køber skriftligt har rykket Leverandøren/Gaztro, har Køber ret til at hæve handlen. Den skriftlige henvendelse skal sendes til info@gaztro.dk.

Fakturering og betaling

Så snart en handel er gennemført, fremsender Gaztro en elektronisk ordreoversigt til Køber, samt en indkøbsordre til Leverandøren. Det er Leverandørens ansvar at fakturere Gaztro med reference til selvsamme indkøbsordre. Det er Købers ansvar at sørge for kontant og dækkende betaling i henhold til den af Gaztro fremsendte faktura.

Købers betaling af den fremsendte faktura kan ske med Visa (dansk udstedte), VisaDankort, MasterCard, Mobile Pay eller ved bankoverførsel.

Gaztro overfører det af Køber indbetalte beløb med fradrag af salgssalær til Leverandøren senest 14 dage fra fakturadato.

Priser og andre betingelser

Alle priser på Gaztro.dk oplyses i danske kroner (DKK) som nettopriser ekskl. moms og eventuel pant, men inkl. alle øvrige danske afgifter. Pant faktureres særskilt. Varerne skal være frit leveret til Købers adresse i Danmark (inkl. brofaste øer), og der skal derfor altid være indregnet transport i prisen. Handler foretaget mellem Køber og Leverandør følger de betingelser, som Leverandøren har angivet i sin annonce. Betalingsbetingelserne er altid kontant betaling for Køber.

Der tages forbehold for, at der kan ske fejl ved ordreafgivelse, så priser, mængder eller andre forhold på ordreoversigten og fakturagrundlaget ikke stemmer overens med det forventede ved købstidspunkt. Skulle det ske, bedes både Leverandøren og Køber hurtigst muligt kontakte Gaztros kundeservice, så ordren kan rettes til og et korrekt fakturagrundlag kan udstedes.

Ansvarsbegrænsning

Vi tilstræber, at platformen altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme særlige situationer, hvor platformen kan være ude af drift, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, m.fl. Vi tager løbende backup af platformen, men datatab kan forekomme. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af Leverandørens eller Købers data.

Vi fraskriver os ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som brugerne af platformen måtte blive påført ved anvendelse af platformen eller ved fejl og mangler herved.

Gaztro er alene formidler af informationer på platformen, herunder formidling af Leverandørens tilbud til potentielle Købere. Vi fraskriver os ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling og for indhold og efterlevelse af informationer, korrespondance og tilbud.

Såfremt vi til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er ansvaret overfor den pågældende leverandør begrænset til 50 % af det samlede grundsalær, som vi har modtaget fra denne inden for de seneste 6 måneder fra erstatningskravets opståen.

Lovvalg og værneting

Nærværende betingelser er underlagt dansk ret, bortset fra internationalt privatretlige regler.

Eventuelle tvister afgøres af de danske domstole med retten i Aarhus som værneting.

Sletning af bruger

Gaztro kan slette din bruger ved, at du kontakter kundeservice og beder om, at din bruger slettes fra portalen.

Ændring af betingelser

Vi forbeholder os retten til løbende at tilpasse nærværende handels- og leveringsbetingelser. De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelige på platformen (www.gaztro.dk).

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 05-08-2022

Generelle oplysninger

Gaztro A/S

Oddervej 202
8270 Højbjerg
CVR: DK-42247375
Scroll to Top